LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE BRUGERBETINGELSER OMHYGGELIGT

Mye-app’en er udviklet med det formål at støtte og hjælpe myelomatosepatienter med at registrere og følge deres helbred. De aggregerede (anonymiserede) data analyseres kun til videnskabelige formål.

Data kan videregives i et anonymiseret og aggregeret format til udvalgte videnskabelige forskere inden for myelomatose-området. Formålet med dette er – gennem analyse af dataene – at få en bedre forståelse af, hvordan mennesker med myelomatose oplever sygdommen og på denne måde hjælpe med at udvikle nye tilgange til støtte af myelomatosepatienter.

Amgen AB er ejer og dataansvarlig.

Kontaktinformation på dataansvarlige:

Amgen AB
Borupvang 9
2750 Ballerup
Telefon: 39 61 75 00

Amgen AB har ikke direkte adgang til data. Databehandlingen er overdraget til de virksomheder, der er ansvarlige for udvikling app’en, da de har ekspertisen til at håndtere dataene. Dette sikrer desuden, at Amgen AB ikke kan bruge data til andet end det videnskabelige formål, det oprindeligt er beregnet til.

De personlige data vil ikke blive solgt, delt eller på anden måde givet til tredjepart udover, hvad der er angivet i denne fortrolighedspolitik.

App’en samler kun de data, som brugeren har indsat:

App’en indsamler ikke andre oplysninger udover, hvad der indtastes i app’en, dvs. ingen af brugernes geodata, kontaktinformation osv. overvåges eller kopieres.

Data gemmes i EU ved hjælp af Microsoft Azure. Data sendes ikke uden for EU. Oplysningerne, der indtastes i app’en under funktionen "Noter" gemmes lokalt på enheden/telefonen og/eller en sky-konto, hvis brugeren har aktiveret en sådan. Derfor kan brugerne kun selv få adgang til og slette dataene under note-funktionen.

Under udviklingen af app’en er der blevet taget hensyn til, hvordan dataene bedst kan beskyttes. Data krypteres når de gemmes, og når de transmitteres mellem bruger og database.

VED BRUG AF DENNE APP ANERKENDER DU AT HAVE LÆST OG FORSTÅET NEDENSTÅENDE BRUGERBETINGELSER, OG DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE DEM.

Denne brugeraftale ("Aftalen") beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for din brug af alle apps fra Amgen Inc. og/eller Amgen USA Inc. og/eller Amgen (Europe) GmbH og/eller dets tilknyttede virksomheder (under ét benævnt "Amgen"). Hvis du ikke accepterer Aftalens vilkår og betingelser, må du ikke bruge app’en. Din brug af visse sider eller ydelser i app’en kan være omfattet af yderligere vilkår og betingelser. Før du får adgang til de pågældende sider eller ydelser, vil du blive bedt om at angive, om du accepterer at være bundet af de yderligere vilkår og betingelser. Hvis du accepterer at være bundet heraf, vil du få adgang til siden eller ydelsen. Hvis du ikke accepterer at være bundet af de yderligere vilkår og betingelser, vil du ikke få adgang til siden eller ydelsen.

Amgen kan til enhver tid revidere eller ændre app’en eller indføre nye betingelser for brug af app’en. Sådanne ændringer, revisioner eller modifikationer kan ske på enhver måde, herunder, men ikke begrænset til, ved opslag i app’en. Enhver brug af app’en, som du skal acceptere, udgør accept af ændringer, revisioner og modifikationer. Amgen kan til enhver tid ændre sine ydelser.

DENNE APP YDER IKKE MEDICINSK ELLER ANDEN PROFESSIONEL RÅDGIVNING.

Det er hensigten, at app’ens indhold skal være til generel information om det relevante emne, og oplysningerne gives udelukkende, som de "FOREFINDES" og er "TILGÆNGELIGE". Du opfordres til at sammenholde de heri indeholdte oplysninger med andre kilder og at gennemgå oplysningerne nøje. Amgen leverer ikke medicinske eller tilsvarende professionelle ydelser eller rådgivning via app’en, og den information, der gives, er ikke beregnet til at erstatte lægelig rådgivning. Amgens offentliggørelse af det pågældende indhold skal ikke opfattes som en støtte fra Amgens side af de heri udtrykte synspunkter eller en indeståelse eller garanti for enhver strategi, anbefaling, behandling, virkning eller anvendelse af lægemidler eller præparater, som forfatteren af indholdet afgiver.

Amgen fraskriver sig udtrykkeligt og udelukker alle udtrykkelige og underforståede garantier vedrørende oplysningernes kvalitet, nøjagtighed, kurans eller egnethed til et bestemt formål. Amgen fraskriver sig desuden ethvert økonomisk ansvar og erstatningsansvar, der udspringer af brug af app’en. Den ordinerende læge er eneansvarlig for alle beslutninger vedrørende passende patientbehandling, herunder, men ikke begrænset til, dosering, skema og understøttende behandling.

Anvendelsesområde
Amgen opfordrer dig til kun at gennemse, bruge og downloade app’en til oplysning og personlig brug. Medmindre andet er angivet heri, må app’ens indhold eller software hverken helt eller delvist kopieres, downloades eller gemmes i et søgesystem med noget andet formål, og det må heller ikke videredistribueres med noget formål uden Amgens udtrykkelige skriftlige samtykke. Du er indforstået med, at Amgen kan afbryde, ændre eller begrænse din brug af app’en uden varsel uanset årsag.

Denne app er kun beregnet til brug af personer, der ikke er hjemmehørende i USA eller Canada. Ved brug af app’en erklærer du, at du er mindst atten (18) år og ikke er hjemmehørende i USA eller Canada.

Ingen garantier
AL APP’ENS INDHOLD LEVERES TIL DIG, SOM DET "FOREFINDES" OG ER "TILGÆNGELIGT" UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER UNDERSTÅET GARANTI VEDRØRENDE KURANS, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED OG IKKE-KRÆNKELSE. AMGEN STILLER INGEN GARANTI VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, GYLDIGHEDEN ELLER PÅLIDELIGHEDEN AF NOGET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT VIA DENNE APP. DU ER ANSVARLIG FOR AT VERIFICERE ENHVER OPLYSNING, FØR DU HENHOLDER DIG TIL DEN. BRUG AF APP’EN OG DET INDHOLD, DER ER TILGÆNGELIGT I APPEN, SKER FOR EGEN RISIKO. AMGEN FREMKOMMER IKKE MED NOGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM, AT BRUG AF APPEN VIL SKE UFORSTYRRET ELLER FEJLFRIT. DU ER ANSVARLIG FOR AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT SIKRE, AT INDHOLD, DU HENTER FRA APP’EN, ER FRI FOR VIRUS.

Ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke i jurisdiktioner, der ikke tillader begrænsning af visse underforståede garantier.

Ansvarsbegrænsning
DIN BRUG AF APPEN ELLER INDHOLD I APP’EN SKER FOR EGEN RISIKO. AMGEN FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT ANSVAR, DET VÆRE SIG INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET, FOR ENHVER DIREKTE OG INDIREKTE SKADE, FØLGESKADE ELLER KONKRET DOKUMENTERET SKADE, DER SKYLDES ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF APP’EN, SELV HVIS AMGEN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN SKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, AT NOGEN PART HAR HENHOLDT SIG TIL INDHOLD INDHENTET VED BRUG AF APP’EN, ELLER HVIS EN SKADE OPSTÅR I FORBINDELSE MED FEJLTAGELSER ELLER UDELADELSER ELLER FORSINKELSE I UDSENDELSEN AF OPLYSNINGER TIL ELLER FRA BRUGEREN, FORSTYRRELSER I TELEKOMMUNIKATIONSFORBINDELSER TIL APP’EN ELLER VIRUS, UANSET OM DISSE HELT ELLER DELVIST SKYLDES UAGTSOMHED, FORCE MAJEURE, KRIG, TERRORISME, TELEKOMMUNIKATIONSNEDBRUD, TYVERI ELLER TILINTETGØRELSE AF ELLER UBERETTIGET ADGANG TIL APP’EN ELLER TILHØRENDE OPLYSNINGER OG PROGRAMMER.

Skadesløsholdelse
Hvis du overtræder Aftalens vilkår eller misbruger App’en, accepterer du at forsvare, skadesløsholde eller friholde Amgen, dennes bestyrelses- og direktionsmedlemmer, medarbejdere, repræsentanter og licenshavere for ethvert ansvar, herunder for omkostninger, udgifter og advokathonorarer, som skyldes eller vedrører din overtrædelse eller misbrug.

Varemærker
De varemærker, logoer og servicemærker (under ét benævnt "Varemærkerne"), der vises i App’en, er Amgens eller andres registrerede og uregistrerede Varemærker. Uberettiget brug af ethvert Varemærke kan udgøre en overtrædelse af gældende varemærkeret.

Immaterielle rettigheder/ophavsret
Appen, herunder grafik, brugergrænseflader, lydklip, redaktionelt indhold, scripts og software, der anvendes til at implementere app’en, indeholder ejendomsretligt beskyttede oplysninger og materiale, som ejes af Amgen og er beskyttet af gældende immaterialret og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret. Brug af app’en og pågældende ejendomsretligt beskyttede oplysninger eller materiale er kun tilladt på en måde, der er i overensstemmelse med denne Aftale. Ingen del af app’en må gengives i nogen form eller på nogen måde, bortset fra hvad der udtrykkeligt er tilladt i disse vilkår. Det er ikke tilladt på nogen måde at ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, distribuere eller udvikle afledte værker på grundlag af app’en, og du må ikke udnytte app’en på nogen uberettiget måde, herunder, men ikke begrænset til, uretmæssig indtrængen på eller belastning af netværkskapaciteten.

Denne app er beskyttet af USA's og udenlandsk lovgivning om ophavsret. Bortset fra til oplysning og personlig, ikke-kommerciel brug som godkendt ovenfor må du ikke ændre, gengive eller distribuere app’ens design eller layout eller enkelte dele af app’ens design eller layout eller Amgens logoer uden Amgens skriftlige samtykke.

Oplysninger, nyheder og pressemeddelelser
App’en kan indeholde oplysninger, nyheder og/eller pressemeddelelser om Amgen. Selvom disse oplysninger blev opfattet som korrekte pr. udarbejdelsesdatoen, fraskriver Amgen sig enhver pligt eller forpligtelse til at opdatere de pågældende oplysninger, nyheder og pressemeddelelser. Oplysninger om andre selskaber end Amgen bør ikke opfattes som værende afgivet eller godkendt af Amgen.

Link
Denne app kan indeholde link til hjemmesider, som eksterne parter har ansvaret for. Amgen har ingen kontrol med disse linkede sider og er ikke ansvarlig for indholdet af andre hjemmesider, som er linket til denne app. Disse link indebærer ikke, at Amgen støtter materiale på nogen anden hjemmeside, og Amgen fraskriver sig ethvert ansvar vedrørende din adgang til de pågældende linkede hjemmesider. Amgen oplyser link til andre internetsider for at gøre det lettere for brugerne, og adgang til andre internetsider, der er linket til denne hjemmeside, sker for egen risiko.

Medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem dig og Amgen, skal du overholde Amgens politik vedrørende link som følger: 1) ethvert link til en Amgen-hjemmeside og/eller en app må kun være et tekstlink, der er tydeligt mærket "AmgenHJEMMESIDE/APP", 2) linkets udseende, placering og andre forhold må ikke være af en sådan karakter, at de skader eller udvander den goodwill, der er forbundet med Amgens navne og varemærker, 3) linket skal "pege" mod rod-domænenavnet for Amgens hjemmeside og/eller app og ikke mod andre sider på hjemmesiden, 4) linkets udseende, placering og andre egenskaber må ikke give et falsk indtryk af, at din organisation eller enhed er sponsoreret af, tilknyttet eller associeret med Amgen, 5) når en bruger klikker på linket, skal hjemmesiden og/eller app’en vises på en fuld skærm og ikke i en "ramme" på den hjemmeside, der linkes fra, og 6) Amgen forbeholder sig ret til at tilbagekalde sit samtykke til linket til enhver tid og efter eget skøn.

Sikkerhed
Denne app kan kræve, at du indhenter et password, før du kan få adgang til app’en eller visse ydelser i app’en. Du har ansvaret for at holde dine registreringsoplysninger og dit password fortrolige og for al brug af passwordet, uanset om du har givet tilladelse til brugen eller ej.

Sted, lovvalg og voldgift
Denne app drives af Amgen. Dansk ret regulerer disse vilkår og betingelser uden hensyn til valg af lovregler. Amgen afgiver ingen erklæring om, at oplysningerne i app’en er egnede eller tilgængelige til brug andre steder, og adgang til app’en fra områder, hvor app’ens indhold måtte være ulovligt, er forbudt. De, der vælger at downloade, få adgang til og bruge app’en fra andre områder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love.

Enhver uoverensstemmelse eller ethvert krav, som udspringer af eller i forbindelse med denne Brugeraftale eller Amgens produkter og/eller ydelser afgøres ved bindende voldgift i overensstemmelse med voldgiftsreglerne for Danmark. Sådanne uoverensstemmelser eller krav skal behandles individuelt ved voldgift og må ikke sammenlægges med en anden parts krav eller overensstemmelse i nogen anden voldgift. Voldgiften skal afholdes i Danmark, og enhver kompetent domstol kan afsige dom om voldgiftskendelsen. Enten du eller Amgen kan søge om ethvert foreløbigt retsmiddel hos en kompetent domstol i Danmark, som måtte være nødvendigt for at beskytte dine eller Amgens rettigheder eller ejendom, indtil voldgiftssagen er afsluttet.

Overtrædelse og yderligere regler
Amgen forbeholder sig ret til at søge om alle til rådighed værende retsmidler i henhold til lovgivningen i forbindelse med overtrædelse af disse Brugerbetingelser, herunder retten til at blokere adgang til app’en.

Brug af oplysninger
Amgen forbeholder sig ret til, og du bemyndiger Amgen til, at bruge og overdrage alle oplysninger vedrørende din brug af app’en og alle oplysninger, som du afgiver på enhver måde, som er forenelig med denne Brugeraftale og gældende lovgivning.

Værdipapirlovgivning
Denne app kan indeholde udsagn vedrørende Amgens virksomhed, fremtidsudsigter, strategier, finansielle stilling, fremtidige økonomiske resultater og efterspørgsel efter Amgens produkter og ydelser samt Amgens intentioner, planer og målsætninger, som er fremadrettede udsagn. Disse udsagn er baseret på en række forudsætninger og skøn, som er forbundet med væsentlig usikkerhed, hvoraf en stor del er uden for Amgens kontrol. Ord som "forudser", "forventer", "mener", "skønner", "søger", "planlægger", "agter" og tilsvarende udtryk er anvendt for at angive, at der er tale om fremadrettede udsagn, som er udformet til at høre ind under værdipapirlovgivningens safe harbour-bestemmelser for fremadrettede udsagn. App’en og de heri indeholdte oplysninger udgør ikke et udbud af eller en opfordring til at udbyde værdipapirer til salg. Ingen af de heri indeholdte oplysninger er beregnet til eller skal anses for at indgå i nogen af Amgens værdipapirrelaterede anmeldelser eller dokumenter.